Nejčastější otázky a odpovědi

V této části jsme shromáždili nejčastější otázky našich návštěvníků, rozdělili je do tematických bloků a zodpověděli. Naše FAQ (Frequently Asked Questions) obsahují řadu základních tipů pro chování v Národním parku, venkovní aktivity, dovolenou, návštěvnická zařízení, rodiny s dětmi a bezbariérovost. Kromě toho nabízí všeobecné informace k Národnímu parku Bavorský les. Hodně zábavy při klikání!

 


První informace o národním parku


Nebliger Wald mit Felsen und vermoderten Totholzstämmen

Existuje nějaký profil Národního parku?

Základní informace o nejstarším německém Národním parku, o Národním parku Bavorský lesa založeném v roce 1970, naleznete v našem Profilu.

Jaké úkoly a cíle má Národní park?

Národní park Bavorský les má za úkol chránit rozsáhlou zalesněnou vrchovinu, která je charakteristická pro střední Evropu, i s jejími přirozenými a přírodě blízkými ekosystémy. Jde o uchování národního přírodního dědictví pro současné a budoucí generace. Vedle ochrany přírody jako hlavního cíle má toto chráněné území sloužit také přírodovědnému vzdělávání, vědeckému poznávání, prožití přírody a také strukturální podpoře regionu. Více se dozvíte na stránce úkoly a cíle.

Platí se v Národním parku vstupné?

Národní park Bavorský les stejně tak i jeho návštěvnická zařízení je možné navštívit bezplatně. Na centrálních parkovištích je vybírán maximální poplatek za parkování ve výši 5 Euro na den. Z výtěžku je podporována regionální veřejná doprava (ÖPNV). Navíc je také účtováno vstupné na soukromě provozovanou Stezku korunami stromů.

Pravidla v chráněné oblasti


alternativtext

Musím zůstávat v Národním parku na cestách?

Více než polovina plochy Národního parku, zejména v nižších polohách, je celoročně volně přístupná. Pouze v obzvláště citlivých oblastech, jako jsou vrchoviště nebo rašeliniště, platí zákaz opouštění cest. To znamená.: nejlépe značená a dobře vybudovaná síť cest nesmí být ca. na 45 procentech plochy Národního parku opouštěna. Jediná výjimka: v období od15. července do 15. listopadu je možné se pohybovat také po „jiných cestách a stezkách“ – staré, neznačené stezky. V terénu je upozorněno prostřednictvím dobře viditelných cedulí.

Smí se v národním parku fotografovat?

Fotografovat a filmovat pro soukromé účely je v Národním parku Bavorský les povoleno. Používat drony je obecně zakázáno. Pro fotografování a/nebo filmování v národním parku pro komerční účely je zapotřebí povolení k fotografování a/nebo filmování. Více informací naleznete v sekci média: https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/ueber_uns/presse/index.htm

Smí do Národního parku psi?

Při putování mohou návštěvníci své psi vzít s sebou. Jediná výjimka: zpřístupněné výběhy zvířecího parku ve středisku Národního parku Luzný, tak i jelení výběh u Scheuerecku jsou pro psi nepřístupné. Na těchto místech je možná obchůzka. Upozorňuje se také na to, že psi mají být vedeni na vodítku, pokud nejdou u nohy. Do velkých návštěvnických zařízení, jako je Dům u divočiny a Dům Hanse Eisenmanna není přístup psů dovolen. Pro zvířata jsou k dispozici psí boxy.

Mohu si v Národním parku obstarat sáček na psí exkrementy?

Ve třech oblastech, které jsou obzvláště frekventované, nabízíme psí stanice. Tyto najdete ve středisku Národního parku Luzný a Falkenstein se zvířecími parky, a také v Areálu lesních her u Spiegelau. V ostatních oblastech Národního parku nemůžeme z logistických důvodů nabídnout žádné psí stanice. Zde platí: Prosíme, vezměte si upotřebené sáčky s sebou domů a zde také zlikvidujte. Alternativou k sáčkům – bez sáčku – zůstat stranou od cesty v lese.

Smím sbírat houby a plody?

Pro domácí potřebu se houby a plody smí v Národním parku sbírat. Prodej nasbíraných lesních plodů je dle všeobecně platných zákonných ustanovení zakázán. Kromě toho je potřeba dbát také zákazu opouštění cest.

Je dovoleno rozdělávat oheň?

Otevřený oheň je v Národním parku zakázán. Pouze na čtyřech přizpůsobených grilovacích místech a ohništích smí být oheň rozdělán. Polohu těchto grilovacích míst najdete na stránce Hřiště a grilovací místa. V případě skupin nad 15 osob je požadováno předchozí telefonické ohlášení v Domě Hanse Eisenmanna pro grilovací místa ve Waldhüaser, Spiegelau a v Mauthu ( 08558 9615-0), grilovací místo u Zwieslerwaldhaus v Domě u divočiny ( 08552 9600-0). Nejsou s tím spojeny žádné další výdaje.

Je dovoleno v lese kouřit?

Je důležité dodržovat stávající předpisy. Podle Bavorského lesního zákona, článku 17, odst. 3, je v lese zakázáno kouřit mezi 1. březnem a 31. říjnem kvůli vysokému riziku lesních požárů v těchto měsících. Toto pravidlo platí také pro lesy národního parku. Mimo toto období žádáme kuřáky, aby používali popelníky rozmístěné na frekventovaných místech, nebo aby odnášeli cigaretové nedopalky ve vlastních mobilních popelnících. Neopatrně zahozené nedopalky mají pro přírodu negativní důsledky. Jeden cigaretový špaček obsahuje až 4000 jedovatých látek a může znehodnotit až 50 litrů vody.

Jsou v Národním parku místa ke koupání?

Koupání v Národním parku je zcela zakázáno. Koupací jezera se nachází v blízkém okolí. Informace naleznete na Prázdninový region Národní park Bavorský les.

Smí se v Národním parku jezdit na koni?

Dle řádu Národního parku není jízda na koni dovolena. Jezdectví je povoleno pouze na malé stezce mezi Spiegalu a Klingenbrunnem/nádražím.

Naši strážci


alternativtext

Jaké jsou povinnosti strážců?

Pracovníci strážní služby národního parku jsou v terénu pro návštěvníky především prvním kontaktem. Dávají tipy k cílům návštěvy, vysvětlí zranitelnost přírody v chráněném území a zodpoví dotazy hostů. Strážci navíc pravidelně provází veřejné exkurze. Jedním z jejich nejdůležitějších úkolů je kontrola území, při které je dbáno na dodržování pravidel národního parku. Působí také v oblasti práce s veřejností, výzkum a údržbě cest.

Jaké pravomoci mají strážci?

Zaměstnanci strážní služby národního parku mají policejní pravomoci. Návštěvníci jsou povinni se na žádost strážců legitimovat, aby strážci mohli zajistit osobní údaje. Strážci také mohou vykázat osoby z území národního parku.

Jak se trestá porušení pravidel?

Pokud strážci zjistí porušení platných ochranných předpisů, např. porušení omezení vstupu v zimním a jarním období, je zpravidla zahájeno řízení o správním deliktu u příslušných okresních úřadů. Strážci úřadům předají povahu porušení a osobní údaje. Pokutu určují okresní úřady. O přestupcích v oblasti silničního provozu, například vjezd mimo veřejné komunikace, informují strážci příslušné policejní služebny, které rovněž zahájí řízení o správním deliktu.

Příroda národního parku


alternativtext

Jakou krajinu najdeme v Národním parku?

Národní park se z 98 procent skládá z lesa. Jedná se především o horský smíšený les, horskou smrčinu a podmáčené smrčiny. K tomu je možné v Národním parku Bavorský les najít rašeliniště, bezlesé skalní masivy a bývalé pastviny, které se nazývají „Schachten“. Více k jednotlivým krajinným rázům najdete na stránce Životní prostory.

Jaká zvířata jsou v Národním parku?

Národní park je domovem tisíců druhů. Je doloženo 3489 zvířat. K tomu patří ohrožené druhy jako tetřev nebo rys, jakož i více než 15 druhů brouků, kteří jsou považováni za pralesní relikty. Vedle zvířat je zde také rozmanitá druhová skladba lišejníků (344 druhů), mechů (488), cévnatých rostlin (757) a hub (přes 2000).

Jaká rizika představuje odumřelé dřevo?

V Národním parku je chráněno přirozené bytí, růst a zánik v přírodních společenstvech. Odumřelé stromy zůstávají v koloběhu přírody. Proto patří polámané stromy a rozpadající se mrtvé dřevo k typickým nebezpečím. Prosíme, dávejte na tato nebezpečí pozor a opusťte při silném větru z důvodu bezpečnosti les. Použití cest v Národním parku je na vlastní nebezpečí!

ak se mám zachovat, pokud potkám vlka?

Při vzájemném setkání s vlkem by se měl člověk ke zvířeti chovat s respektem. Člověk by neměl utíkat pryč, nýbrž pomalu couvat. Pokud by se přesto vlk přiblížil, měl by člověk na sebe upozornit, mluvit hlasitě, gestikulovat nebo jiným způsobem o sobě dát vědět. Psi by měli být okamžitě dáni na vodítko. Vlka rozhodně nepronásledujte, nenabízejte mu žádné jídlo ani jej nefotografujte. Další informace naleznete na webových stránkách zemského úřadu pro životní prostředí ve FAQ.

Pěší turistika a cykloturistika


alternativtext

Jaké turistické cesty jsou v Národním parku?

V Národním parku Bavorský les se nachází síť značených turistických cest s více než 350 kilometry délky. Nabízí se dvě různé kategorie cest. Na okružních cestách, které jsou značeny zvířecím symbolem na žlutém podkladě, dojde vždy zpět do výchozího místa. Liniové cesty, značené symbolem rostliny na bílém podkladě, vedou z bodu A do bodu B. Kromě toho jsou zde také dálkové turistické cesty, jako např. Zlatá stezka nebo evropská dálková turistická cesta E6, značené speciálními symboly.

Je k dispozici mapa se všemi cestami?

Velmi dobré turistické mapy, které vznikly ve spolupráci s Národním parkem, nabízí prázdninový region Národní park Bavorský les. Mapy jsou k dispozici také v obchodech ve středisku Národního parku Luzný a Falkenstein, jakož i v informačních místech Národního parku. Hrubý nástin cest v Národním parku Bavorský les nabízí také naše přehledové mapy v brožuře Objevte rozmanitost.

V jakém stavu jsou cesty?

Naše cesty jsou pravidelně kontrolovány a v případě potřeby prořezávány. Po rozsáhlých vichřicích může několik týdnů trvat, než dojde k uvolnění. Aktuální přehled o stavu cest v Národním parku najdete na stránce servis cest.

Jsou k dispozici vycházky s průvodcem?Jsou k dispozici vycházky s průvodcem?

Národní park Bavorský les nabízí od 26. prosince do 8 listopadu rozsáhlý program s průvodci. Mnoho cest vede do zvláště divokých oblastí naší původní přírody. Všechny akce naleznete v našem kalendáři a také v aktuálním programu, který najdete také v dokumentech ke stažení. Individuální túry nebo skupinové prohlídky lze rezervovat prostřednictvím služby národního parku „Nationalpark-Führungsservice“ na telefonním čísle 0800 0776650.

Je možné uskutečnit také přeshraniční vycházky do Národního parku Šumava?

Oba sousedící Národní parky spolu úzce spolupracují – také na tématu konceptu cest. Tak jsou možné i přeshraniční vycházky. Celoroční přechody se nachází u Bayerisch Eisenstein, u Zwieslerwaldhaus, Gsengetu nebo u Finsterau. K tomu je od 15. července do 15. listopadu otevřen hraniční přechod pod Plesnou a pod Poledníkem.

Kde najdu tipy na výlety?

Nabízíme interaktivní část s tipy na výlety. Zde najdete túry, tipy na výlety na sněžnicích a doporučení pro návštěvníky s hendikepem.

Smím jezdit všude v Národním parku na kole?

Národní park Bavorský les je určen pro mírný cestovní ruch. Zejména proto jsou přísně zakázány cesty pro horská kola uprostřed terénu. Cyklisté mohou přesto najít v Národním parku mnoho fascinujících cest. Je vyznačeno více než 200 kilometrů dlouhá síť cyklotras. Jízda na kole je v Národním parku dovolena pouze na jasně značených cestách.

Zimní sporty


alternativtext

Jak je to s lyžováním?

Provozování alpského lyžování není v Národním parku možné. V oblasti kolem Národního parku je velmi dobrá nabídka, právě pro začátečníky a rodiny. Informace naleznete na prázdninový region Národní park Bavorský les. (Naproti tomu stopy pro běžecké lyžování s délkou přes 80 kilometrů naleznete také i v Národním parku).

Kde najdu stopy pro běžecké lyžování?

Národním parkem prochází více než 80 kilometrů stopy pro běžecké lyžování. Středisky severského sportu jsou Finsterau a Zwieslerwaldhaus. Všechny informace k síti stop a aktuální sněhové zpravodajství naleznete na prázdninový region Národní park Bavorský les.

Na co je důležité při výletech na lyžích nebo na sněžnicích dávat pozor?

Největší část značených cest není v zimě udržována. Proto se doporučuje při odpovídající výšce sněhu použít v terénu sněžnice nebo lyže. V chladném ročním období je zakázáno opouštět značené cesty. Je to kvůli ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin, jako např. tetřeva. Kromě toho mějte s sebou dostatečné množství zásob a pití, neboť chaty jsou v zimě otevřeny velmi omezeně.

Autobus, vlak a auto


alternativtext

Jak se dostanu autobusem nebo vlakem do Národního parku?

Čtyři linky lesní železnice dělají region Národního parku mobilním. Nejdůležitějším uzlem je Zwiesel. Odsud je spojení k ICE-stanici v Plattlingu u Deggendorfu. Středisko Národního parku Falkenstein v Ludwigsthalu má vlastní zastávku na lince Plattling – Bayerisch Eisenstein, Areál lesních her ve Spiegelau se nachází přímo u tamního nádraží, které je dostupné na lince Zwiesel – Grafenau. V letním období o víkendech se dostanete do regionu Národního parku také prostřednictvím ICE sítě napojené na nádraží v Pasově přes linku Ilztal do Freyungu. Vlakové spojení je propojeno na autobusovou síť, Igelbusy, se kterými se dostanete ke všem nejdůležitějším zařízením Národního parku a výchozím bodům pro Vaše vycházky. Informace k jízdním řádům naleznete na www.bayerwald-ticket.com.

Je možné použít veřejnou dopravu místo auta?

Všechna důležitá zařízení Národního parku jakož i výchozí body pro vycházky jsou v hlavním čase dovolených zpřístupněny sítí veřejné osobní přepravy. Hosté, kteří jsou ubytování ve více než 20 GUTi-obcích, jezdí díky servisu pro hosty Umwelt-Ticket (GUTi) v rámci regionu Národního parku dokonce zadarmo. Pro jednodenní návštěvníky je v nabídce výhodný Bayerwald-Ticket. Všechny informace naleznete na www.bayerwald-ticket.com.

Smí se kdykoliv jezdit na silnicích v Národním parku?

Veřejný silniční systém uvnitř Národního parku je celoročně sjízdný. Pouze pro čtyři části silnic uvnitř Národního parku platí zvláštní pravidla:
 • Příjezd k úpatí Luzného od Waldhäuser (Luzenská silnice) a od střediska Národního parku Luzný (Böhmstraße): Zpřístupněno pro soukromou dopravu od 15. května do 31. října pouze před 9 hod. a po 16 hod. Ve zbylém čase zde jezdí autobusy Igelbus. Mezi 1. listopadem a 14. květnem je zcela uzavřeno.
 • Příjezd parkoviště Gfäll pod Roklanem od Spiegelau: pro soukromou dopravu zpřístupněno od 15. května do 31. října pouze před 8 hod. a po 18 hod. Ve zbylém čase zde jezdí autobusy Igelbus. Mezi 1. listopadem a 14. květnem přístupné s omezením, prováděna pouze omezená zimní údržba. Mohou být zapotřebí sněhové řetězy.
 • Příjezd Roklanská chata (Racheldiensthütte) od parkoviště Racheldiensthütte u silnice Národního parku: pro soukromou dopravu zpřístupněno od 15. května do 31. října pouze před 8 hod. a po 18 hod. Ve zbylém čase zde jezdí autobusy Igelbus. Mezi 1. listopadem a 14. květnem je zcela uzavřeno.
 • Příjezd hraniční přechod Bučina od parkoviště Wistlberg u Finsterau: pro soukromou dopravu zpřístupněno od 15. května do 31. října pouze před 9 hod. a po 18 hod. Ve zbylém čase zde jezdí autobusy Igelbus. Mezi 1. listopadem a 14. květnem je zcela uzavřeno.
Neveřejné lesní cesty jsou pro soukromou dopravu celoročně uzavřené.

Vybavení národního parku


alternativtext

Jaká návštěvnická zařízení Národní park provozuje?

Národní park Bavorský les nabízí svým hostům dvě hlavní výchozí místa. Středisko Národního parku Falkenstein v Domě u divočiny, zvířecí park a jeskyni z doby ledové u Ludwigsthalu v zemském kraji Regen, a také středisko Národního parku Luzný s Domem Hanse Einsemanna, zvířecím parkem, botanickou a geologickou expozicí a Stezkou korunami stromů u Neuschönau v zemském kraji Freyung-Grafenau. Kromě toho jsou návštěvníkům k dispozici Muzeum historie lesa St. Oswald, Areál lesních her u Spiegelau a šest informačních míst. Všechna zařízení jsou bezplatná a s bezbariérovým přístupem.
 • Kdy jsou domy otevřeny?
  Otevírací dobu našich muzeí najdete na následujících stránkách:
 • Jak se dostanu ke Stezce korunami stromů?

  Stezka korunami stromů je součástí střediska Národního parku Luzný. Všechny informace o zařízení najdete na webových stránkách provozovatele, Erlebnis Akademie AG.

  Na co je důležité dávat pozor při návštěvě zvířecího parku?

  Zvířecí parky u Ludwigsthalu a Neuschönau byly vytvořeny, aby si naši návštěvníci mohli odpočinout a získat vědomosti o zvířecím světě Národního parku. Aby byl pobyt zde co nejpříjemnější a pokud možno nerušil zvířata, prosíme Vás o dodržování několika pravidel. Ve zvířecích parcích není dovoleno zejména:
  1. znečišťovat krajinu včetně voliér a výběhů,
  2. nadměrným způsobem rušit nebo krmit zvířata ve výbězích,
  3. vstupovat do okolí nebo opouštět značené cesty,
  4. jezdit po cestách na kole, na koni nebo vést s sebou koně,
  5. nechat volně pobíhat psi nebo je nechat koupat ve vodních plochách,
  6. kouřit nebo rozdělávat otevřený oheň,
  7. hlučet, používat drony, zařízení pro přenos zvuku, obrazu či hudební nástroje,
  8. používat ve výbězích nebo voliérách blesk nebo filmové osvětlení,
  9. filmovat nebo fotografovat za obchodním účelem, pouze v případě písemného povolení správy Národního parku (žádost o fotografování nebo natáčení),
  10. provozování organizovaných akcí nebo fotoworkshopů, pouze pokud je písemně povoleno ze strany správy Národního parku.

  Je k dispozici nabídka pro školní třídy a skupiny dětí?

  Národní park nabízí rozsáhlý program ekologické výchovy pro školy, školky a také dětské skupiny. Všechny informace naleznete na stránce Učebna les.

  Cestování s dětmi


  alternativtext

  Jsou turistické cesty a cyklotrasy v Národním parku vhodné pro děti?

  Principiálně jsou všechny cesty v Národním parku vhodné pro děti a mládež s určitou úrovní kondice. Pouze na několika málo místech – většinou na horských vrcholech – hrozí potenciální nebezpečí pádu, kde je zapotřebí dávat větší pozor. Pro malé děti, které ještě neujdou delší cesty, jsou vhodné nenáročné cesty v nižších polohách – jako např. okružní cesty ve zvířecích parcích Neuschönau a Ludwigsthalu nebo Areál lesních her u Spiegelau.

  Jaké cesty jsou sjízdné s kočárkem?

  Část našich cest, především v nižších polohách v okolí místních obcí, a také ve zvířecích parcích u Neuschönau a Ludwigsthalu, nebo Areál lesních her u Spiegelau je vhodná pro dětské kočárky. Velmi často úzké a kamenité stezky – především ve vyšších nadmořských výškách – nejsou pro kočárky vhodné.

  Jsou v Národním parku hřiště?

  Obzvláště hezký a rozsáhlý hrací areál provozuje Národní park v Areálu lesních her u Spiegelau. Další hřiště najdete na stránce Hřiště a grilovací místa.

  Nabízí Národní park zvláštní program pro děti?

  V programu se nachází pravidelné programy koncipované pro děti a mládež. K tomu je během bavorských prázdnin celá nabídka posílena. Informace naleznete v našem kalendáři akcí. K tomu je možné pořádání dětských oslav narozenin.

  Jsou střediska Národního parku připravena na děti?

  Dům Hanse Eisenmanna, Dům u divočiny a také Muzeum historie lesa jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Všude naleznete pro děti zpracované obsahy a hrací části. K tomu nabízí domy dětskou rallye, díky které mohou děti objevit naše výstavy interaktivním způsobem.

  Zůstaňte přes noc a zastavte se


  alternativtext

  Kde mohu přenocovat?

  Národní park Bavorský les sám o sobě neprovozuje žádné možnosti pro přenocování. Chráněná oblast úzce spolupracuje s partnery Národního parku. Jedná se zde o provozy, především z hotelnictví, které se vydaly na cestu úzké kooperace s chráněnou oblastí a svým hostům mohou nabídnout fundované vědomosti o Národním parku. Všechny tyto partnery můžeme jen vřele doporučit.

  Smím v Národním parku stanovat?

  Ne. Divoké kempování v přírodě v Národním parku Bavorský les – stejně jako v Alpách- je zakázáno. Kempy se nachází v bezprostřední blízkosti Národního parku. Informace k tomu najdete pod prázdninový region Národní park Bavorský les. Skupiny mladých mohou využít Jugendzeltplatz Národního parku.

  Jsou v Národním parku místa pro karavany?

  Doposud nenabízí Národní park žádná stanoviště pro karavany či obytné vozy. V přímé blízkosti najdete ovšem velmi dobrou nabídku. Informace naleznete pod prázdninovým regionem Národní park Bavorský les.

  Nachází se v Národním parku provozované chaty?

  Na třech hlavních vrcholech Národního parku se nachází v letním období nepřetržitě a v zimním období omezené otevřené chat: Lusenschutzhaus pod vrcholem Luzného, Waldschmidthaus na Velkém Roklanu, který je v letní sezóně otevřený denně od 10 do 17 hodin, a Falkensteinschutzhaus přímo pod Velkým Falkensteinem. Na úpatí Roklanu, pod Roklanským jezerem, se nachází Racheldiensthütte, která je od května do října otevřena denně od 9.30 do 18 hod. Přímo v Národním parku leží také nádrž na plavení dřeva Schwellhäusl, mezi Zwieslerwaldhaus a Bayerisch Eisenstein. Dále gastronomii nabízí enklávy Národního parku Waldhäuser a Zwieslerwaldhaus a také další obce ležící při hranici Národního parku. Provozovány jsou také střediska Národního parku Luzný a Falkenstein.

  Bezbariérovost


  alternativtext

  Jsou cesty v Národním parku vhodné pro vozíčkáře?

  Národní park Bavorský les je vrchovina s často velkými stoupáními a úzkými, kamenitými stezkami. Proto není větší část cest vhodná pro vozíčkáře. V oblastech v okolí obcí jsme přesto vybudovali několik bezbariérových cest, jako například naše zvířecí parky u Neuschönau a Ludwigsthalu nebo Areál lesních her u Spiegelau. Tipy na bezbariérové cesty najdete v části Tipy na výlety..

  Jsou návštěvnická zařízení bezbariérová?

  Dům Hanse Eisenmanna, Dům u divočiny a také Muzeum historie lesa jsou bezbariérové. To znamená, že všechny důležité body expozic, gastronomie a sanitární zařízení je možné využít bezbariérově. Také Areál lesních her u Spiegelau, ve zvířecím parku u Neuschönau a Ludwigsthalu, stejně i botanická a geologická expozice jsou prostoupeny bezbariérovými cestami a dobře značeny. Velká část této nabídky je oficiálně také jako bezbariérová certifikována.

  Je možné si vypůjčit kolečkové křeslo?

  Kolečková křesla pro použití v našich zařízeních mohou být vypůjčena v Domě Hanse Eisenmanna, v Domě u divočiny a Muzeu historie lesa. Do terénu nabízí obsluha parkoviště ve středisku Národního parku Luzný výpůjčku elektrovozíku, skládacího vozíku nebo cestovního vozíku. Zeptat se můžete na 08558 9729823. Všechny nabídky jsou bezplatné.

  Jsou speciální nabídky doprovodů pro lidi s hendikepem?

  Velice rádi nabízíme lidem s tělesným či duševním postižením bezplatné doprovody, umožňujeme intenzivní zážitky s lesem a divočinou. Rádi se přizpůsobíme individuálním potřebám. Kontaktujte nás minimálně dva týdny před plánovaným termínem: 09922 5002-0 nebo npfueralle@npv-bw.bayern.de.

  Hospodaření v chráněném území


  alternativtext

  Jaký je rozdíl mezi přírodní zónou a jádrovým územím?

  Přírodní zóny jsou oblasti Národního parku, na kterých není možný žádný lidský zásah. Motto „ Přírodu nechat být přírodou“ zde platí v plném rozsahu. Do roku 2027 bude podíl přírodních zón v Národním parku Bavorský les navýšen na 75 procent a tím budou splněny mezinárodní požadavky. Naproti tomu jsou oblasti v jádrových zónách, na kterých se vyskytují obzvláště citlivé ekosystémy a druhy, jako například tetřev. Sem patří také pláně nebo rašeliniště Národního parku. V jádrových zónách není dovoleno z důvodu ochrany ohrožených druhů opouštět značené cesty. Jediná výjimka: mezi 15. červencem a 15. listopadem je možné chodit po starých, historických stezkách, které již nejsou značeny.

  Jak je to s kůrovcem a polomy?

  V Národním parku je chráněno přirozené bytí, růst a zánik ve všech ekosystémech. K tomu patří také vichřice nebo napadení kůrovcem polámaných stromů, které zůstávají v koloběhu přírody. To přináší do lesa nejen světlo, ale také strukturu. Řada ohrožených druhů zde nachází lepší životní podmínky a/nebo na živiny bohaté zdroje. Světliny se starají o to, aby se mohla rozvíjet další lesní generace dle svých pradávných zákonů. Tak vzniká prales zítřka.

  Proč nejsou v Národním parku odpadkové koše?

  V Národním parku Bavorský les nenajdete až na málo výjimek odpadkové koše. Tento koncept vychází ze zkušeností, že odpad ze zásady generuje ještě více odpadu. Kromě toho stojí odvoz mnoho peněz. Také z ekologického hlediska není smysluplné sbírat do odpadových nádob smíchaný odpad, který není možné následně recyklovat. Prosíme Vás proto, nenechávejte v přírodě žádný odpad. Také sáčky na psí exkrementy nebo jiné sáčky nemají v přírodě co pohledávat. Pomozte nám uchovat náš divoký les čistý!

  Jsou v Národním parku lovena zvířata a jsou poráženy stromy?

  V přírodních zónách se neprovádí žádné lidské zásahy, nejsou zde lovena žádná zvířata ani poráženy stromy. V okrajových zónách Národního parku je, kvůli ochraně přilehlých soukromých lesů, provozován management boje proti kůrovci. To znamená, že kůrovcem napadané smrky jsou likvidovány. Ve stejných oblastech je z části také loveno. Tak je regulován stav divokých prasat a jelení zvěře. Lov srnčího a dalších druhů lovné zvěře byl naproti tomu plošně zastaven.

  Je Národní park důležitý pro zásobování pitnou vodou?

  Potoky, které v Národním parku Bavorský les pramení, zásobují rozsáhlou část dolního Bavorska a Oberpfalzu čistou pitnou vodou, především díky nádrži na pitnou vodu postavenou v roce 1983 u Frauenau, která přímo hraničí s Národním parkem. Kvalita vody je již několik desetiletí intenzivně vědecky zkoumána. Všechny studie ukazují, že motto „přírodu nechat být přírodou“ je bez omezení propojené s vysokými nároky na kvalitu pitné vody v Bavorském lese.
  Zum Seitenanfang scrollen nach oben