Projekt č. 316

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

 

Podpora biologické rozmanitosti a vytvoření koncepce ochrany lesních ekosystémů šumavy

Motivace:

Biodiverzita našich ekosystémů a související ekosystémové procesy a služby jsou vážně ohroženy způsobem využívání krajiny a změnou klimatu. Efektivní koncepce ochrany biodiverzity a souvisejících procesů vyžadují dobrou znalost toho, jaká je v našich ekosystémech rozmanitost různých skupin druhů a jaké faktory rozmanitost určují. U méně nápadných skupin druhů jako jsou houby, lišejníky a mechorosty je například na rozdíl od kvetoucích rostlin obrovský nedostatek znalostí o prostorovém rozložení rozmanitosti a souvisejících ekosystémových procesech. V této souvislosti je pozoruhodné, že právě tyto skupiny druhů jsou velmi rozmanité a že příslušné ekosystémové procesy (např. koloběh živin - ekosystémová služba „regulace“) jsou jimi řízeny. V dnešní době umožňují moderní metody (sekvenování) tyto skupiny druhů na jejich stanovištích efektivně zaznamenávat.


Projektové cíle:

V rámci projektu by mělo být dosaženo dvou hlavních cílů: Na základě již existujících znalostí budou provedena opatření ke zlepšení podmínek na stanovištích za účelem podpory druhů vázaných na stromy a tlející dřevo. Jelikož jsou houby, lišejníky a mechorosty ohroženy především intenzivním využíváním lesů, budou na ploše 210 ha upraveny následující stanovištní podmínky. Zlepšení množství a kvality tlejícího dřeva, podpora vzácných druhů dřevin jako hostitelů jiných vzácných druhů a podpora starých stromů („veteránské stromy“) jako důležitého stanoviště vzácných druhů. Za druhé je to sledování (monitorování) výskytu hmyzu, hub, lišejníků a mechorostů pomocí moderních a klasických metod v projektové oblasti. Monitorování poslouží k lepšímu pochopení vztahu mezi rozmanitostí organismů a ekosystémovými procesy a službami. Prezentace výsledků monitoringu by měla vzbudit zájem veřejnosti o ochranu přírody, ale také podporovat orgány ochrany přírody při plánování. Na základě získaných poznatků by měly být vypracovány koncepce ochrany přírody, které budou použitelné v celé projektové oblasti i mimo ni, tedy nejen na velké ploše chráněných území ale i v hospodářských lesích.

Management a monitoring:

Opatření k podpoře biologické rozmanitosti se skládají z následujících složek, které budou provedeny ve vybraných biotopech v tomu odpovídajících zónách obou národních parků.


 • Navýšení podílu bukového tlejícího dřeva v porostech (min. 20 m³ / ha) na ploše 75 ha
 • Navýšení podílu jedlového tlejícího dřeva (nejméně 20 m³ / ha) na ploše 15 ha
 • Podpora jedle (nad 60 let) kácením konkurujících stromů. Tlející dřevo zůstává v porostu.
 • Nákup 500 m³ jedlového dřeva z místních hospodářských lesů a jejich rozmístění v obou národních parcích v bývalých obhospodařovaných oblastech.
 • Navýšení podílu 1 000 m³ smrkového tlejícího dřeva na celkové ploše 25 ha (v průměru 40 m³ / ha) v Národním parku Bavorský les. Na plochách s kůrovcovým managementem budou kmeny v citlivých podmáčených smrkových porostech drážkovány.
 • Navýšení množství tlejícího smrkového dřeva (přibližně 40 m³ ha na ploše nejméně 45 ha) v Národním parku Šumava.
 • Pěstování a výsadba 200 tisů z autochtonních semen, včetně ochrany oplocenkami před okusem zvěří.
 • Podpora vzácných druhů stromů, jako je lípa a jilm, v porostu snížením jejich zastínění.
 • Kultivace vzácných druhů hub z autochtonního mycelia a očkování Fomitopsis rosea (obrázek vlevo) do 40 kmenů smrku a Phellinidium pouzarii (obrázek vpravo) do 40 kmenů jedle.Účinnost opatření se bude zjišťovat monitoringem mechorostů, lišejníků, hub a hmyzu. Za tímto účelem jsou v každé ze šesti managementových oblastí zřízeny čtyři výzkumné plochy o velikosti 1 000 m², na nichž se budou shromažďovat údaje.

financování:

85% prostředky Cíle EÚS (Evropská územní spolupráce)
15% vlastní podíl projektových partnerů

náklady:

787.106,13 Euro

kontaktní osoby:

Peter Karasch
projektový koordinátor
peter.karasch@npv-bw.bayern.de

Jochen Linner
projektový vedoucí
jochen.linner@npv-bw.bayern.de

Silvia Pflug
Försterin - správkyně revíru Bavorská Ruda
silvia.pflug@npv-bw.bayern.de

 

kooperační partner:

 • Správa Národního parku Šumava https://www.npsumava.cz/
 • Jaroslav Červenka - odborný garant
 • Václav Pouska - koordinátor sběru dat
 • Goethova univerzita Frankfurt
  Prof. Dr. Claus Bässler, Abteilung Naturschutzbiologie (Conservation Biology) https://www.uni-frankfurt.de/

Bilderslider

Logo - Ziel ETZ - Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2014-2020 (INTERREG V)
Logo - Europäische Union - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung#
Logo - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Nationalparke Šumava und Bayerischer Wald
Logo der Goehte Universität Frankfurt am Main
Zum Seitenanfang scrollen nach oben