Národní park
Bavorský les

ÿþ

Revitalizace vodních toků

Revitalizace vodních toků (Photo: Ingo Brauer)

Řeky a především jejich horními toky v Národním parku Bavorský les si přes četné a rozmanité zásahy v minulosti udržely relativně přirozený charakter. Z ekologického hlediska jsou místní vody – bez ohledu na obecný problém s acidifikací - trvale vysoké kvality. Oblast Bavorského lesa je i z vodohospodářského hlediska mimořádně cenná a hraje také významnou roli coby oblast s výskytem cenných vodních ekosystémů. Ve vodních tocích žije řada druhů typických pro region, z nichž některé jsou silně ohrožené (např. vydra říční, skorec vodní, vranka obecná).

Mnoho úprav vodních toků bylo v minulosti provedeno v souvislosti s plavením dřeva. Řada vodních toků byla narovnána a břehy byly zpevněny výdřevou. Za účelem nadržení vody pro plavení byly na horních tocích budovány umělé nádrže (tzv. klauzy). V některých místech došlo také k odklonění vodních toků a přesunu koryt.

Revitalizační opatření se proto zaměřují na odstranění břehových výdřev: Toto se provádí především v místech, kde lze očekávat, že bez tohoto zásahu by umělé úpravy koryta dlouhodobě blokovaly přirozenou říční dynamiku. Samozřejmě jsou také revitalizovány úseky, které byly v minulosti uměle napřímeny či jinak přeměněny.

Zvláštní důraz je kladen na zajištění ekologické funkčnosti a propojení vhodných biotopů v rámci celého vodního toku.

Pro dlouhodobé zlepšení situace jsou prováděna tato opatření:

- U stávajících hrází a jezů jsou budovány rybí přechody;
- V rámci revitalizace lesních cest jsou odstraňována nejrůznější zatrubnění a vodní překážky;
- V oblasti silniční sítě jsou hledány ekologicky citlivější možnosti odvodu srážkových vod, než jsou tradiční potrubí a propustky;
- V místech křížení komunikací s vodními cestami jsou požadována opatření, která zajistí migrační průchodnost vodních cest (vhodné mosty či bio-pasy);

Úspěch těchto opatření prováděných v Národním parku Bavorský les je klíčový i pro zlepšení kvality říčních ekosystémů také v nižších polohách a mimo národní park.

V souvislosti s revitalizací vodních toků je také možné plánovat obnovu původních přirozených lesů, které původně vodní toky lemovaly, tzn., že je možné uvažovat o odstranění nepůvodních smrkových monokultur a následně umožnit přirozenou sukcesi stanovištně původních dřevin. V některých případech je možné zvažovat i umělou reintrodukci již vymizelých druhů (např. olše šedé).


ÿþ