Národní park
Bavorský les

ÿþ

Revitalizace rašelinišť

Revitalizace rašelinišť (Foto: Hans Kiener)

Rašelinné lesy a otevřená vrchoviště patří mezi ekologicky nejcennější biotopy Národního parku Bavorský les. Jsou domovem mnoha vzácných a vysoce specializovaných druhů, a jsou zcela oprávněně označovány za "ohniska biodiverzity". Mají vysokou ochranářskou hodnotou a v rámci Evropské směrnice o stanovištích jsou rašeliniště hodnocena coby prioritní stanoviště.

Povinnost zachovat případně revitalizovat rašeliniště vyplývá z bavorského zákona o ochraně přírody i z vládního nařízení, kterým by Národní park Bavorský les zřízen. Detailní návrhy konkrétních opatření jsou uvedeny v Plánu péče pro lokalitu soustavy Natura 2000 a Plánu péče o NP Bavorský les, konkrétně v části „Revitalizace“.

Na mnoha odvodněných rašeliništích lze předpokládat, že vliv dříve provedených škodlivých odvodňovacích zásahů bude bez pravidelné údržby odvodňovacích kanálů postupně ustupovat, a v území budou postupně nastaveny rovnovážné podmínky. V rašelinných lesích je možné v mnoha případech očekávat, že dříve nebo později dojde k uhynutí a následnému pádu v současnosti dospělých stromů do drenážního systému, který tímto bude postupně stále méně účinný. Provedení aktivní revitalizace v těchto lokalitách pak není nezbytné.

Na odvodněných minerotrofních rašeliništích v okrajové oblasti Národního parku vznikla jedinečná příležitost pro obnovu těchto zamokřených ploch v souvislosti s otevřením okolních porostů způsobených kůrovcovou gradací.

Vrchoviště vyskytující se ve vyšších polohách Národního parku byla v minulém století více či méně úspěšně odvodněna, což mělo za důsledek dosti výrazné změny jejich vegetačního krytu. Na těchto odvodněných vrchovištích bez porostu stromů by samovolné ucpání drenážních příkopů a přirozená regenerace trvaly extrémně dlouhou dobu. Pro tyto lokality jsou navrhována aktivní opatření, jejichž cílem je regenerace vrchovišť.

Na základě zkušeností z jiných rašelinných oblastí také v Národním parku Bavorský les bylo přikročeno k provádění revitalizací formou budování dřevěných přehrádek na odvodňovacích příkopech. K vyplňování odvodňovacích příkopů je využívána dřevní hmota, a to včetně souší vzniklých v souvislosti s kůrovcovou gradací. Cílem je zmírnit odtok z území, zvýšit hladinu podzemní vody, zlepšit vodní bilanci území a podpořit obnovu rašelinotvorných procesů. Nejnovější vědecké poznatky i praktické zkušenosti ukazují, že na určitých územích již není možné obnovit procesy nezbytné pro obnovení přirůstání vrchoviště, nicméně i jen zastavení mineralizace, tedy degradace, vrchoviště je velmi přínosné.

V roce 2008 byla v NP Bavorský les poprvé aplikovaná nová metody, při které byly odtokové kanály přehrazeny zeminou přendanou bagrem. Voda z bývalého kanálu se v současnosti laterálně rozlévá do vrchoviště. Pokud se tato metoda osvědčí, bude možné ji využít i v jiných lokalitách, případně v místech, kde provedené revitalizace nebyly stoprocentně úspěšné.


ÿþ