Národní park
Bavorský les

  • Druckversion

Cíle projektu

Zaostřeno na rašeliniště


Zaostřeno na rašeliniště - Zlepšení hydrologické situace

Rašeliniště a rašelinné lesy představují díky svým neobyčejným a vysoce specializovaným druhům zvláštnost Národního parku a jsou také velmi cennými stanovištěmi systému Natura 2000.

V důsledku umělých odvodnění a hospodaření v minulých dobách byla velká část těchto ob-lastí silně poškozena nebo dokonce zničena. S pomocí LIFE+ budou zahrazeny odvodňující kanály a rýhy po těžkých lesních strojích. Současně budou odstraněny místně nepůvodní dřeviny. Díky tomu dojde k opětovnému zavodnění oblastí a trvalému zlepšení stavu těchto ploch včetně jejich ekologických funkcí, z čehož můžou těžit vzácní živočichové jako je čáp černý nebo vážka jasnoskvrnná.

Zaostřeno na tekoucí vody


Zaostřeno na tekoucí vody - Lepší průchodnost a přirozená dynamika

Národním parku je na mnoha tocích narušena přirozená dynamika a průchodnost pro vodní organismy. To má původ především v minulosti, kdy byly toky upravovány za účelem plavení dřeva. Tím byly postiženy především břehy vodotečí a jejich dna. Ale také současná výstavba cest a železnic negativně přispívá k fragmentaci toků.

Za účelem zlepšení situace těchto vodních stanovišť je v rámci projektu LIFE+ plánována revitalizace opevněných úseků toků a odstraňování resp. úprava propustků. To prospěje všem organismům, které žijí ve vodě a v jejím okolí. Například druhům pod ochranou Natury 2000 vrance obecné a vydře říční.

Zaostřeno na horské pastviny


Zaostřeno na horské pastviny - Zachování smilkových trávníků pomocí pastvy

Schachten“ (místní název pro bývalé horské pastviny)bývají někdy označovány jako perly v moři lesů. Díky přítomnosti specializovaných druhů rostlin, jako je např. prha arnika či smilka tuhá, představují z evropského hlediska stanoviště zasluhující ochranu.

Dosavadní dobrovolné aktivity s cílem zabránit zarůstání bývalých horských pastvin pomocí odstraňování dřevin byly jistě přínosem. Ale bez trvalého spásání a sešlapu dochází ke změně druhového složení vegetace – smilkové trávníky mizí a rozšiřují se plochy nízkých dřevin a ostřic.

Národní park provádí příkladnou pastvu v rámci pilotního projektu na Ruckowitz-Schachten červeným skotem, který je přizpůsobem zdejšímu drsnému podnebí. Cílem je pomocí této tradiční metody vyvinout novou strategii péče o smilkové trávníky. Avšak tento projekt je nutné brát jako zkoušku jedné z možných metod.