Národní park
Bavorský les

ÿþ

Informaèní bod v hranièním nádraží Bayerisch-Eisenstein

Informaèní bod v hranièním nádraží Bayerisch-Eisenstein (Photo: Alice Alteneder)

V budovì hranièního nádraží Bayerisch-Eisenstein – Alžbìtín získáte informace o Národním parku Šumava, Národní parku Bavorský les, Chránìné krajinné oblasti Šumava a Pøírodním parku Bavorský les.

Získáte pøehled o oblasti na rozvodí mezi Dunajem a Vltavou, a pøi hrátkách s modelovou železnicí se mùžete seznámit s jazykem sousední zemì.

Kromì toho se dozvíte také více o historii železnièní tratì a železnièních stanic mezi Plattlingem a Klatovy.

Doplòkovì také mùžete nahlédnout do práce nadnárodních organizací vìnujících se dodávkám energie z obnovitelných zdrojù.

Otevírací doba

Úterý - sobota a ve dnech pracovního volna od 9:30 do 16:30 hodin.


ÿþ